Focalfactory meets deadlines. We write in a simple unstilted Irish which native speakers can understand. We offer a fast, accurate and 100% reliable Irish translation service with upfront rates of €130 per 1000 words. That is cheaper than 99% of the Agencies and the highest quality is not compromised.

eXTReMe Tracker

SERVICES

FocalFactory will take on any kind of translation or editorial task thrown at it, whether the subject be technical, political, or has to do with business, commerce or a particular trade or profession:

    Annual Reports

    Advertising leaflets and information

    Printed material of all kinds

    Immediate and direct translation of web pages into Irish. Pages can be written in standards-compliant HTML or XHTML.

If you do not suggest otherwise, all translation and editorial work will be done according to the Official Standard Irish.

If you have already drafted documents in a rough form, we are ready to turn them into a faultless finished product.


Documents that have become outdated: New material can be seamlessly incorporated into an older format, or should you so wish, given a more updated format while preserving an overall unity and continuity.


We engage with clients every step of the way, but only according to their schedule, to discuss changes and where we are on the path to completion.

Only at your invitation will we proffer advice and suggest improvements.


Urgent! If there are letters, short documents, brochures which need to be translated quickly, we will do our very best to meet your deadline, though with slightly less guarantee of absolute correctness. Accuracy is a casualty of haste.


Circumstances concerning the material other than those mentioned here, can be discussed at any time; all cases are different.

SEIRBHÍSÍ

Tabharfaimid faoi gach cineál ábhair, idir theicniúil, pholaitiúil agus iadsan a bhaineann le gnó, ceird, gairm nó proifisiún faoi leith:


Tuarascáil bhliantúil

Fógraí agus bileoga eolais

Ábhar clóite den uile chineál

Leathanaigh le hagaidh an idirlín scríofa in (X)HTML bailí


Mura n-iarrtar a mhalairt orainn is de réir Chaighdeán Oifigiúil na Gaeilge a dhéanfar gach aistriúchán/obair eagarthóireachta.

Má tá dréachtcháipéis breactha síos ach go meastar í bheith rógharbh lena foilsiú, agus má theastaíonn uait í a thabhairt chun foirfeachta, déanfaimid sin.

Doiciméad atá imithe as dáta: Tabharfaimid isteach an t-ábhar nua agus déanfaidh na hathruithe atá de dhíth sa seanleagan. Cuirfimid in oiriúint leis an seanleagan iad ag cloí leis an bhformáid céanna, má theastaíonn sin, nó ag cur cruth nua ar an doiciméad más é sin atá uait sa chaoi is go n-aireofar mar aon aonad leanúnach amhain é agus go mbeidh sé suas chun dáta.

Gabhfaimid i gcomhairle leat ar chuile chéim den bhóthair más gá na hathruithe a phlé, agus de réir an chomhaontaithe atá socraithe eadrainn agus mar sin de go dtí go mbeidh tú go hiomlán sásta.

Má tá tú ag iarraidh comhairle cuirfimid comhairle ort faoin mbealach is fearr, dár linne, leis an obair a dhéanamh.

Litreacha, cáipéisí gearra agus bileoga eolais a theastaíonn go práinneach: Abair linn cén sprioc ama atá beartaithe dóibh; gabhfaimid i mbun oibre ar an bpointe agus déanfaimid gach iarracht chun cloí leis an sprioc-am sin agus na doiciméid a sheoladh ar ais chugat i nGaeilge atá cruinn, ceart agus caighdeánach.

Má tá cúinsí faoi leith ag baint leis an ábhar atá le haistriú nó má tá obair eagarthóireachta le déanamh air nach bhfuil luaite anseo, glaoigh orainn nó seol teachtaireacht chugainn. Níl fadhb ann nach féidir a fhuascailt.